دو حکایت از گلستان سعدی

اول:

              پادشاهی پارسایی را دید گفت هیچت از ما یاد آید

                 گفت بلی وقتی که خدا را فراموش می کنم

هرسودود آن کش زبرخویش براند     و آن را که بخواند به درکس ندواند

 

دوم:

      منجمی به خانه درآمد یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته

             دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب خاست صاحبدلی

                         که بر این واقف بود گفت

                      تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟

                       که ندانی که در سرایت کیست؟

/ 1 نظر / 19 بازدید
پیام پورمهران

جمیه پارسایان گو بدانند که سعدی توبه کرد از پارسایی[گل]