خـدایا !

  گرفتار آن دردم که تــو دوای آنی،

  در آرزوی آن سوزم که تــو سرانجام آنی،

  بنده آن ثنایم که تــو سزای آنی،

  من در تــو چه دانم تــو دانی، تــو آنی که خود گفتی!

  و چنان که گفتی آنی!

  در هجر تــو ، کار بی نظامست مــــرا

                                         شیرین همه تلخ و پخته خامست مــــــرا

  در عـالــم اگـر هــزار کامست مـــــرا

                                          بی نام تـو سر به سر حرامست مــــــرا

                                                                               خواجه عبدالله انصاری